חברי מליאה

שי אלון- ראש המועצה ויו"ר המליאה
אוולין הרוש
גלעד לואיס
חיים סילברשטיין
 יאיר פרייליך
הרב משה קרפין
מתניה שנרב
ספי אלגביש
שרה גבעון