איציק כהן
מנהל מחלקת פיתוח כלכלי ואסטרטגיה

מהו חוק חופש המידע?

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק. למידע נוסף על חוק חופש המידע לחצו כאן.

מבנה הרשות:
המועצה בנויה ממחלקות שונות הפועלות בתחומים רבים כאשר מטרת כולן היא תפעול וקידום היישוב. ניתן לעיין באתר כדי להכיר את המחלקות השונות ואת תחומי אחריותן.

טופס מקוון להגשת בקשה למידע

תשלום אגרות:
לכל פנייה לקבלת מידע חובה לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999.

זמן הענות:
עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.

הגשת ערעור:
אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה.