הצטרפות לספר ספקים
כל המעוניין להצטרף לספר הספקים של המועצה צריך לשלוח למייל: mazrechesh@bet-el.muni.il את הפרטים הבאים: שם ספק, כתובת, איש קשר, טלפון, כתובת מייל.

לצפייה בספר ספקים - לחץ כאן

מאגר יועצים בית אל עדכני ל 8.2020 ניתן לראות בלחיצה על הקובץ – מאגר יועצים בית אל

נעמה מרגלית
מנהלת רכש ואחראית פרוייקטים